Matura 2019 w LO KCE

Harmonogram egzaminu maturalnego str.5


Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego
i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak
i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.
Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł.
i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2019 r.


UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2019 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Sprawdź, czy masz obowiązek zapłaty za egzamin